Slik sikrer du en optimal lagerbeholdning

Hvor stor lagerbeholdning bør jeg ha? Og hvor ofte bør jeg kjøpe inn varer? Dette er spørsmål vi ofte får fra våre kunder. Denne artikkelen gir deg langt på vei svaret. 

Å drive nettbutikk er et marginspill. Små justeringer på kostnadssiden kan bety natt og dag for lønnsomheten. Derfor er det viktig å ha et bevisst forhold til hvor ofte og hvor mange varer man kjøper inn. 

Mange selskaper supplerer sine varelager fortløpende basert på behov. Dette kan resultere i unødvendige mange innkjøp og en lgerbinding som spiser lønnsomheten i selskapet. Kunsten å finne en hensiktsmessig lagerbeholdning og innkjøpsflyt kan være det som skal til for å skalere lønnsomt. Her kan EOQ-formelen være et nyttig hjelpemiddel. 

Hva er EOQ?

EOQ står for Economic order quantity og er en formel som hjelper deg å finne et innkjøpskvantum som minimerer ditt lagringsbehov og innkjøpskostnader uten å gå på bekostning av ditt ordrevolum. Oppsummert kan fordelene ved EOQ-formelen listes som følger: 

Minimere lagerleie

Lagerleie er en av de største kostnadsdriverne innen logistikk. For lav lagerbeholding kan resultere i flaskehalser på utgående logistikk mens et for stort varelager påvirker lønnsomheten din unødvendig negativt. EOQ-formelen finner den lagerbeholdningen som sikrer at du kan levere vetterspurt volum uten å betale unødvendig mye for varer som støver ned og binder arbeidskapital. 

Minimere innkjøpskostnader 

For hver gang man handler inn varer fra leverandør påløper det transaksjonskostnader. Disse transaksjonskostnadene påvirkes ikke nevneverdig av størrelsen på innkjøpet. Tiden som medgår til bestilling, validering, oppfølging av frakt, kommunikasjon med leverandør osv, er noenlunde den samme uavhengig av om det er 500 eller 5000 varer som bestilles. EOQ-formelen hjelper deg å minimere innkjøpskostnadene, uten at du bygger opp en unødvendig høy lagerbeholding. 

Det optimale innkjøpsvolumet finner du i skjæringspunktet mellom lagerkost (som stiger med innkjøpsvolum) og transaksjonskost per ordre (som synker med innkjøpsvolum).  

For å bruke EOQ-formelen trenger du først å beregne følgende parametere:
  1. Årlig etterspørsel (E) – Hvor mange enheter kan jeg selge av varen i året?
  2. Lagerkost (L) – Hvor mye koster det meg å lagre en enhet av dette produktet i året
  3. Transaksjonskost (I) – Hva er transaksjonskosten for å gjennomføre et innkjøp
Tallene brukes deretter i følgende formel for å finne optimalt innkjøpskvantum: Optimalt innkjøp (EOQ) =
Slik beregner du optimalt innkjøp For å lettere kunne forstå hvordan man bruker EOQ-formelen, følger vi her opp med et eksempel. Se for deg at du selger en spesiell hudkrem, la oss kalle den Softy, og du lurer på hvor ofte og hvor store kvantum du skal bestille opp til din logistikkpartner 360 Logistics. Du vet at Softy har solgt i 5000 eksemplarer de siste 12 månedene, og du forventer ti prosent vekst i år. Etterspørselen etter produktet settes derfor til 5500 hensyntatt veksten. Videre vet du at du har en lagerleie hos 360 Logistics for lagring av Softy i Autostore. Av erfaring vet du at det går 50 hudkremer i hver Autostorekasse og hver kasse har en månedsleie på 40 kroner. Det gir en årsleie på 40 * 12 = 480 kroner per kasse, og dermed 480/50 = 9,6 kroner per enhet Softy. Til slutt må du beregne transaksjonskosten av å gjennomføre et innkjøp. Fra tidligere erfaringer vet du at du bruker ca. 5 timer per vareinnkjøp i ulike aktiviteter knyttet til bestilling, ordrevalidering, kommunikasjon med leverandør, oppføling av frakt, og betaling. Din lønn ligger på ca. 350 kroner per time. Vi har altså følgende parametere:
  • Etterspørsel (E): 5500 produkter i året
  • Lagerleie (L): 9,6 kroner per produkt i året
  • Innkjøpskostnad (I): 5 timer x 350kr/time = 1750 kr
Vi setter tallene inn i formelen: Optimalt innkjøp (EOQ) =
Ditt optimale innkjøpskvantum er altså 1450 produkter (vi runder til nærmeste runde tall). For å dekke et årlig salg på 5500 produkter må du altså gjennomføre vareinnkjøp.
Gitt at salgsvolumet fordeler seg forholdsvis jevnt gjennom året kan du altså legge til grunn at du bør bestille varer hver dag.
Konklusjon Fremfor å sitt på et lite optimalt lager hvor du supplerer med varer etter behov, vil man i eksempelet over være tjent med å legge inn et fast innkjøp av 1450 nye Softy hvert kvartal.